Skip to main content

Rekrutacja

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
(w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych).

W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń (zgłoszeń osób spełniających kryteria) większej niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

  • wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata
  • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich),
  • 1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm,

 

UWAGA: ostatnie wolne miejsca! Rekrutacja trwa do 22 września 2023 r.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji zostaną podane w dniu 26 września 2023 r. drogą mailową lub telefoniczną.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:

dr Anna Wrona-Piotrowicz
Wydział Chemii UŁ
Studia podyplomowe „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych”
ul.Tamka 12, 91-403 Łódź

formularz zgłoszeniowy – pobierz