Skip to main content

Program

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu studiów lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody  jest zabronione.

BLOK 1. PODSTAWOWE ASPEKTY CHEMII KOSMETYCZNEJ I KOSMETOLOGII

Chemia kosmetyczna: Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe grupy składników kosmetycznych. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami tworzenia i pozyskiwania nazw składników zgodnie z nomenklaturą INCI.

Kosmetologia: Podczas zajęć zostaną omówione innowacyjne składniki kosmetyczne oraz  budowa i funkcje skóry.

Opracowanie receptur kosmetycznych: Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zasady recepturowania kosmetyków ze szczególnym uwzględnieniem funkcji oraz formy fizyko-chemicznej produktu. Duży nacisk zostanie położony na problem zabezpieczania masy kosmetycznej przed skażeniem mikrobiologicznym oraz zostanie omówiona kosmetyka kolorowa. Błędy technologiczne jako jedna z przyczyn reklamacji produktu.

BLOK 2. BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W UJĘCIU KOSMETOLOGICZNYM

Toksykologia: Temat obejmuje wybrane aspekty toksykologiczne dotyczące surowców kosmetycznych i gotowych kosmetyków, a także metody oceny toksykologicznej. Studenci otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania zdobytej wiedzy w czasie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

Dermatologia z podstawami alergologii i immunologii: Studenci zostaną zapoznani z najczęściej występującymi reakcjami skórnymi mogącymi powstać w następstwie stosowania kosmetyków. W czasie realizacji bloku tematycznego zostaną omówione takie zagadnienia jak: kontaktowy wyprysk z podrażnienia, swoista reakcja alergiczna, fotouczulenie, pokrzywka kontaktowa, Zostaną przybliżone kwestie sposobu wykonywania badań dermatologicznych (testy kontaktowe, badania aplikacyjne, badania potwierdzające walory użytkowe kosmetyków: poziom nawilżenia, poziom wygładzenia itd.). Słuchacze będą mięli okazję zapoznać się z aparaturą służącą do wykonywania niektórych badań dermatologicznych. Ponadto w czasie realizacji bloku tematycznego zostanie dokonany przegląd składników kosmetycznych pod kątem oceny ich ewentualnego wpływu na układ odpornościowy.

Mikrobiologia: Słuchacze zostaną zapoznani z aspektami dot. skażeń mikrobiologicznych kosmetyków i ich wpływie na bezpieczeństwo konsumentów. Szczegółowo zostaną omówione metody przeprowadzenia badań mikrobiologicznych, w tym badań obciążeniowych. Słuchacze zostaną zapoznani z normą ISO 29621:2010 i pojęciami takimi jak: produkty wysokiego i niskiego ryzyka mikrobiologicznego.

Endokrynologia i substancje działające na układ hormonalny: Słuchacze zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania układu hormonalnego człowieka (na poziomie ogólnoustrojowym i komórkowym). Zostaną omówione/ rozróżnione pojęcia takie jak: substancja zaburzająca gospodarkę hormonalna i substancja imitująca działanie hormonów, substancje działające progowo i substancja działająca bezprogowo w kontekście oceny bezpieczeństwa kosmetyków.

BLOK 3. PRAWNE ASPEKTY WPROWADZANIA DO OBROTU KOSMETYKÓW I SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH

Podstawy klasyfikacji i oznakowania surowców kosmetycznych, MSDS: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu klasyfikacji i oznakowania surowców kosmetycznych zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu CLP. Zostaną zapoznani z podstawowym narzędziem komunikacji w łańcuchu dostaw czyli kartą charakterystyki substancji lub mieszaniny.

REACH a przemysł kosmetyczny: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu rozporządzenie REACH dot. obowiązków producentów i importerów surowców kosmetycznych, a także importerów i producentów kosmetyków gotowych. Zostaną zapoznani z procedurą rejestracji substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów, procedurą udzielania zezwoleń na stosowanie niektórych substancji oraz zasadami stosowania zakazów i ograniczeń.

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu: Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą: zasad wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu w tym dokumentacji, którą należy przygotować dla każdego kosmetyku udostępnianego na rynku UE. W czasie realizacji bloku tematycznego zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące przeprowadzania procedury notyfikacji kosmetyków na portalu CPNP. Omówione zostaną aspekty zarządzania przypadkami niepożądanymi z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu wymogów prawnych dot. opakowań produktów kosmetycznych oraz z zakresu sytuacji prawnej składników kosmetycznych podlegających aktualnie ocenie przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów i inne organizacje.

BLOK 4. REKLAMA I SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW

Wybrane aspekty reklamy i marketingu kosmetyków: Zostaną szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące reklamy kosmetyków. Zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania dot. Możliwości wykorzystania danych i dowodów naukowych do wyeksponowania walorów produktu. Temat ten zostanie poświęcony organizacjom samoregulacji branży reklamowej w Polsce, zasadom i celom ich funkcjonowania. Zostaną omówione kwestie dotyczące zasady współpracy organizacji z UOKiK. Studenci zdobędą wiedzę na temat zasad wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych na innych rynkach światowych. Zostanie dokonana analiza przepisów regulujących branżę kosmetyczną krajów spoza UE. Studenci zostaną zapoznani m.in. z odmienną w stosunku do „europejskiej” definicją produktu kosmetycznego i trudnościami handlowymi wynikającymi z tego faktu. Zostaną omówione kwestie dotyczące elementów oznakowania kosmetyków, które nie są wymagane prawem. Studenci zostaną zapoznani z działalnością organizacji, które przyznają symbole dotyczące m.in. kosmetyków naturalnych, ekologicznych, organicznych, produktom spełniającym kryteria ustanowione przez te organizacje

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców i ochrona własności intelektualnej: Przedmiotem wykładu będą podstawy prawa konsumenckiego jakie obowiązuje producenta /importera/ dystrybutora kosmetyków. Zostaną omówione najważniejsze przepisy konsumenckie w Polsce, jakich przedsiębiorcy powinni przestrzegać. Odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta.

BLOK 5. SYSTEMY JAKOŚCI FUNKCJONUJĄCE W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ORAZ PRODUKCJA KOSMETYKÓW

Systemy jakości: Zostaną omówione kwestie dotyczące najważniejszych systemów zarządzania jakością mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.

Dobra Praktyka Produkcyjna (Audytor Wewnętrzny GMP): Zostaną omówione zasady produkcji kosmetyków zgodnie z dobra praktyką produkcyjną (GMP), a także wymagania normy GMP ISO 22716.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP): Zostaną omówione zasady wykonywania badań i analiz zgodnie z dobra praktyką laboratoryjną.

Certyfikacja IFS, HPC i BRC: Studenci zostaną zapoznani ze standardami opracowanymi w celu uwzględnienia kluczowych aspektów Systemu Zarządzania Jakością w firmach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących).

Ocena Ryzyka FMEA: W czasie realizacji bloku tematycznego zostaną omówione procesy, narzędzia i metody do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem.

BLOK 6. BADANIA KOSMETYKÓW – ZAJĘCIA POKAZOWE

Badania fizykochemiczne kosmetyków: Zostaną zademonstrowane podstawowe badania fizykochemiczne kosmetyków.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków: Zostaną zademonstrowane techniki wykonywania badań mikrobiologicznych kosmetyków i oceny ich wyników.

Praktyczne aspekty recepturowania kosmetyków: Zostaną zademonstrowane techniki recepturowania kosmetyków i zasady właściwego doboru składników.

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu studiów lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody dr hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ, kierownika studiów podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych” realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego jest zabronione.