Skip to main content
Category

Uncategorised

O Nas

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

„Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

Studia realizowane są w trybie zdalnym – ONLINE

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji i wprowadzania gotowych wyrobów do obrotu, a także bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania takich produktów.

Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Continue Reading

O Studiach

Studia realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online). Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams i zgodnie z instrukcjami otrzymanymi przed pierwszymi zajęciami.

PODSTAWOWE DANE 

 • Nazwa studiów:Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.
 • Jednostka prowadząca studia:Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
 • Kierownik studiów:
  Imię i nazwisko: Jarosław Romański
  Stanowisko/ stopień naukowy: Prof. UŁ, Dr hab.
  Telefon: (042) 635 57 69
  e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl
 • Adres do korespondencji:Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
  Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  ul. Tamka 12,
  91-403 Łódź

 • Firma partnerska:

  Nazwa firmy: THETA Consulting Sp. z o.o.
  kontakt e-mail: d.kaleska@thetaconsulting.pl

 • Rodzaj i tryb studiów:

  podyplomowe, dwusemestralne

UCZESTNICY 

 • Liczba osób: 11 – 35
 • liczba grup: 1

WYMIARY GODZIN

 • Ogólna liczba godzin dla jednego uczestnika: 210 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria) oraz egzaminy semestralne

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

rok akademicki 2023 / 2024 r.

SPOSÓB OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA I WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą do zaliczenia przedmiotów programowych jest:

 • Uczestnictwo w 80% godzin programowych.
 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW 

 • Platforma internetowa do komunikacji
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

Koszt: 4 900 zł. (możliwość opłaty w ratach semestralnych)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

Studia realizowane są w trybie zdalnym – online

O przyjęciu na studia decyduje dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich/magisterskich).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (35) w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków chemicznych (chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna itp.), a następnie, w przypadku wolnych miejsc, odpowiednio kierunków: biochemicznych, biologicznych i ochrony środowiska a dalszej kolejności innych kierunków studiów wyższych.

W przypadku dużej liczby kandydatów brana jest także pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,
 • osób odpowiedzialnych za nadzór nad substancjami chemicznymi, bezpieczeństwo i zgodność prawną; m.in. rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – np. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, działy R&D, importerzy i eksporterzy oraz użytkownicy substancji, mieszanin i gotowych wyrobów,
 • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,
 • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – do pobrania tutaj
 • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

Oryginały dokumentów należy wysłać listem poleconym na poniższy adres; jednocześnie ich kopie (skany) przesłać na adres mailowy Kierownika Studiów:

Dr hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ

e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

Program

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.

1. Podstawy prawne dotyczące wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu – 7 h

Prawodawstwo UE w zakresie chemikaliów, podstawowe obszary prawne, obecnie obowiązujące przepisy. Ustawa o substancjach i mieszaninach i wynikające z niej obowiązki dla podmiotów wprowadzających substancje i mieszaniny do obrotu. Podstawy ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

2. Obrót produktami chemicznymi, w tym import i eksport – 64 h

Rozporządzenie REACH (1907-2006-WE): Rejestracja substancji wprowadzonych, konsorcja, rejestracja substancji niewprowadzonych, dossier rejestracyjne. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw. Dyrektywa odpadowa. Źródła danych: przewodniki (RIP), HelpDesk.

Ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu. Procedura udzielania zezwoleń substancje SVHC. Zasady wprowadzania do obrotu specjalnych grup produktów Substancje SVHC oraz zezwolenia (zał. XIV rozp. REACH i przepisu krajowe).

Rozporządzenie 649/2012: dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Konwencja rotterdamska. Chemikalia podlegające powiadomieniom o wywozie. Baza danych e-PIC. Kary. Prekursory narkotyków, nikotyna i inne.

Ograniczenia w imporcie i eksporcie produktów chemicznych a prawo celne: Podstawowe akty prawne. Towary podlegające kontroli. Procedury celne. Zadania organów celnych. Baza danych EDEXIM. ISZTAR2. ECICS. Strategia służby celnej – zasada bezpieczeństwa chemikaliów.

Elektroniczne narzędzia rejestracji – IUCLUD6 i REACH IT REACH IT: Elektroniczny system komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów, IUCLID6 – program umożliwiający sporządzenie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej [warsztaty praktyczne z komputerami].

Wyroby. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane. Identyfikacja wyrobów. Rejestracja substancji w wyrobach. Zgłaszanie substancji SVHC w wyrobach. Zezwolenia a wyroby. Zakazy i ograniczenia dla wyrobów, baza SCIP. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane w świetle rozporządzenia REACH. Wyłączenie z obowiązku rejestracji dla substancji odzyskiwanych. Rejestracja produktów ubocznych. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP w aspekcie substancji odzyskiwanej.

Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do krajów centrów toksykologicznych. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozp. CLP. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych. Kody UFI – wymagania, terminy, generowanie UFI. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej. Zgłaszanie w praktyce za pomocą portalu Poison Centre.

3. Kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – 21 h

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Cel i zakres rozporządzenia, definicje, kalendarium. Zasady klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych. Legislacyjne wytyczne do klasyfikacji substancji i mieszanin. Przypadki szczególne. Metody obliczeniowe, warsztaty. Notyfikacja C&L. Samodzielne klasyfikowanie mieszanin chemicznych wraz z ich prawidłowym oznakowaniem.

Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Wytyczne dotyczące oznakowania wg rozp. CLP. Oznakowania bezpieczeństwa i dobór zwrotów H i P na etykiecie, możliwe odstępstwa i wyłączenia.

Dodatkowe oznakowania niektórych grup produktów chemicznych: Oznakowania dla szczególnych grup produktów, oznakowanie opakowań, miejsc składowania, oznakowania stosowane w ochronie środowiska, oznakowania pochodzące z innych krajów spotykane na opakowaniach

4. Postępowanie z produktami niebezpiecznymi – 53 h

Ocena ryzyka zawodowego: Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów BHP. Zagrożenia chemiczne, szacowanie ryzyka na stanowisku pracy. Ocena narażania pracowników, wartości NDS, NDSCh i NDSP i ich kontrola.  Choroby zawodowe. Przepisy szczegółowe, substancje CMR.

Toksykologia: Ocena toksyczności substancji chemicznych. Toksyczność ostrych zatruć, ocena narażania. Metody ilościowe szacowania toksyczności. Struktura chemiczna substancji, a jej aktywność biologiczna.

Wypadki i I-pomoc przedlekarska: Drogi narażania. Ocena zagrożenia, zasady postępowania osób zaangażowanych w I-pomoc. Zatrucia, oparzenia chemiczne, pożar, zatrucia gazami, inne. Postępowanie z poszkodowanym do przyjazdu pomocy medycznej – opatrunki, postępowanie z osobą nieprzytomną, przywracanie oddechu, przywracanie krążenia, podawanie leków i odtrutek. Ewakuacja. I-pomoc przedlekarska a pomoc medyczna.

Środki ochrony indywidualnej: Aktualny stan prawny, normy zharmonizowane, znakowanie CE. Ochrona ciała, ochrona oczu i twarzy, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk i obuwie ochronne. Dobór materiałów i wyposażenia ochronnego w zależności od dróg narażania, natężenia i rodzaju czynnika chemicznego.

Magazynowanie produktów chemicznych: Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE. Grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów. Ochrona p-poż. i przepisy BHP.

Ekotoksykologia: Wprowadzenie do toksykologii środowiskowej. Podstawowe ekotoksykologiczne definicje i ich interpretacja pod kątem oceny ryzyka. Szacowanie ryzyka, skutki ekotoksykologiczne. Zdolność do bioakumulacji, szacowanie ryzyka identyfikacja zagrożeń.

5. Obsługa wybranych baz danych chemicznych oraz poszukiwania charakterystyki środków chemicznych – 5 h

Nazewnictwo chemiczne związków organicznych i ich bazy danych. Charakterystyka i nazewnictwo związków organicznych. Posługiwanie się bazami danych zwierających numeracje CAS.

6. Karta charakterystyki – 8 h

Prawne aspekty tworzenia i dystrybucji kart charakterystyki. Tworzenie kart charakterystyki, budowa karty w świetle najnowszych przepisów, zasady tworzenia. Odpowiedzialność i przechowywanie dokumentacji.

7. Wprowadzanie do obrotu szczególnych grup produktów – 20 h

Zasady wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych: zasady oznakowania i wprowadzania  produktów kosmetycznych do obrotu. Praktyczne aspekty zgłaszania w CPNP.

Zasady wprowadzania do obrotu produktów biobójczych: Prawo dotyczące produktów biobójczych, zasady oznakowania i wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Praktyczne aspekty rejestracji w procedurze narodowej i europejskiej.

8. Transport materiałów niebezpiecznych – 15 h

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych Umowa ADR, RID, ADN, kodeks IMDG, instrukcje IATA. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Doradca DGSA i jego rola w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty transportu towarów niebezpiecznych (ćwiczenia, zadania).

Kontrola transportu drogowego – procedury kontrolne Inspekcja Transportu Drogowego jako jednostka uprawniona do kontroli. Zakres kontroli. Najczęstsze błędy popełniane podczas transportu. Odpowiedzialność uczestników przewozu. Konsekwencje prawne. Procedura odwoławcza.

9. Odpady i odpady opakowaniowe – 19 h

Substancje i mieszaniny chemiczne jako odpady. Podstawy prawne obchodzenia się z odpadami.  Klasyfikacja odpadów i europejski katalog odpadów.  Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów.  Odpady opakowaniowe po substancjach i mieszaninach chemicznych. Gazy cieplarniane, gazy zubożające warstwę ozonową. Obowiązki nakładane na wprowadzających. Wymagane opisy i zgłoszenia. Sprawozdawczość środowiskowa, KOBiZE i inne.

10. Egzamin semetralny – 2 h

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.

Zjazdy

Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu środkami chemicznymi

Zajęcia podczas zjazdów realizowane są w formie studiów zdalnych na odległość (online).

Studenci uczestniczą w zajęciach na platformie Teams.

Studia podzielone są na 16 zjazdów odbywających się średnio co 2 tydzień: sobota – niedziela.

Zajęcia w soboty i niedziele będą realizowane od godz. 9.00.

Nr zjazdu termin zjazdu Nr zjazdu termin zjazdu
I semestr II semestr
1 14-15
października 2023
9 24-25
lutego 2024
2 28-29
października 2023
 10 9-10
marca 2024
3 18-19
listopada 2023
 11 23-24
marca 2024
4 2-3
grudnia 2023
12 6-7
kwietnia 2024
5 16-17
grudnia 2023
13 20-21
kwietnia 2024
6 13-14
stycznia 2024
14 11-12
maja 2024
7 27-28
stycznia 2024
15 25-26
maja 2024
8 10-11
lutego 2024
16 8-9
czerwca 2024

Ważne terminy: w przygotowaniu

00.00.0000 r. – otwarcie studiów – godzina 0.00

00.00.0000 r. – egzamin semestralny – semestr I – godzina 0.00

00.00.0000 r. – egzamin semestralny – semestr II – godzina 0.00