Skip to main content

Zasady rekrutacji

By 22 maja, 201410 stycznia, 2024Uncategorised

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

Studia realizowane są w trybie zdalnym – online

O przyjęciu na studia decyduje dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich/magisterskich).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (35) w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci kierunków chemicznych (chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna itp.), a następnie, w przypadku wolnych miejsc, odpowiednio kierunków: biochemicznych, biologicznych i ochrony środowiska a dalszej kolejności innych kierunków studiów wyższych.

W przypadku dużej liczby kandydatów brana jest także pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Studia kierowane są do:

  • kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej związanej z wprowadzeniem, obrotem i transportem produktów chemicznych,
  • osób odpowiedzialnych za nadzór nad substancjami chemicznymi, bezpieczeństwo i zgodność prawną; m.in. rejestrację substancji chemicznych oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (karty MSDS, scenariusze narażania, oznakowanie substancji i mieszanin) – np. laboratoria zakładowe, działy rejestracji i/lub działy kontroli jakości, działy R&D, importerzy i eksporterzy oraz użytkownicy substancji, mieszanin i gotowych wyrobów,
  • osób odpowiedzialnych w firmach za zagadnienia związane z BHP i środki ochrony indywidualnej,
  • absolwentów kierunków technicznych oraz przyrodniczych pragnących pogłębić swoja wiedze w tym zakresie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe muszą złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – do pobrania tutaj
  • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

Oryginały dokumentów należy wysłać listem poleconym na poniższy adres; jednocześnie ich kopie (skany) przesłać na adres mailowy Kierownika Studiów:

Dr hab. Jarosław Romański, Prof. UŁ

e-mail: jaroslaw.romanski@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Chemii UŁ

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

ul. Tamka 12

91-403 Łódź