Skip to main content

Program

By 22 maja, 201410 stycznia, 2024Uncategorised

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.

1. Podstawy prawne dotyczące wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu – 7 h

Prawodawstwo UE w zakresie chemikaliów, podstawowe obszary prawne, obecnie obowiązujące przepisy. Ustawa o substancjach i mieszaninach i wynikające z niej obowiązki dla podmiotów wprowadzających substancje i mieszaniny do obrotu. Podstawy ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

2. Obrót produktami chemicznymi, w tym import i eksport – 64 h

Rozporządzenie REACH (1907-2006-WE): Rejestracja substancji wprowadzonych, konsorcja, rejestracja substancji niewprowadzonych, dossier rejestracyjne. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw. Dyrektywa odpadowa. Źródła danych: przewodniki (RIP), HelpDesk.

Ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu. Procedura udzielania zezwoleń substancje SVHC. Zasady wprowadzania do obrotu specjalnych grup produktów Substancje SVHC oraz zezwolenia (zał. XIV rozp. REACH i przepisu krajowe).

Rozporządzenie 649/2012: dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Konwencja rotterdamska. Chemikalia podlegające powiadomieniom o wywozie. Baza danych e-PIC. Kary. Prekursory narkotyków, nikotyna i inne.

Ograniczenia w imporcie i eksporcie produktów chemicznych a prawo celne: Podstawowe akty prawne. Towary podlegające kontroli. Procedury celne. Zadania organów celnych. Baza danych EDEXIM. ISZTAR2. ECICS. Strategia służby celnej – zasada bezpieczeństwa chemikaliów.

Elektroniczne narzędzia rejestracji – IUCLUD6 i REACH IT REACH IT: Elektroniczny system komunikacji z Europejską Agencją Chemikaliów, IUCLID6 – program umożliwiający sporządzenie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej [warsztaty praktyczne z komputerami].

Wyroby. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane. Identyfikacja wyrobów. Rejestracja substancji w wyrobach. Zgłaszanie substancji SVHC w wyrobach. Zezwolenia a wyroby. Zakazy i ograniczenia dla wyrobów, baza SCIP. Odpady, produkty uboczne oraz substancje odzyskiwane w świetle rozporządzenia REACH. Wyłączenie z obowiązku rejestracji dla substancji odzyskiwanych. Rejestracja produktów ubocznych. Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP w aspekcie substancji odzyskiwanej.

Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do krajów centrów toksykologicznych. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozp. CLP. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych. Kody UFI – wymagania, terminy, generowanie UFI. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej. Zgłaszanie w praktyce za pomocą portalu Poison Centre.

3. Kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – 21 h

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Cel i zakres rozporządzenia, definicje, kalendarium. Zasady klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych. Legislacyjne wytyczne do klasyfikacji substancji i mieszanin. Przypadki szczególne. Metody obliczeniowe, warsztaty. Notyfikacja C&L. Samodzielne klasyfikowanie mieszanin chemicznych wraz z ich prawidłowym oznakowaniem.

Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Oznakowanie substancji mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP: Wytyczne dotyczące oznakowania wg rozp. CLP. Oznakowania bezpieczeństwa i dobór zwrotów H i P na etykiecie, możliwe odstępstwa i wyłączenia.

Dodatkowe oznakowania niektórych grup produktów chemicznych: Oznakowania dla szczególnych grup produktów, oznakowanie opakowań, miejsc składowania, oznakowania stosowane w ochronie środowiska, oznakowania pochodzące z innych krajów spotykane na opakowaniach

4. Postępowanie z produktami niebezpiecznymi – 53 h

Ocena ryzyka zawodowego: Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów BHP. Zagrożenia chemiczne, szacowanie ryzyka na stanowisku pracy. Ocena narażania pracowników, wartości NDS, NDSCh i NDSP i ich kontrola.  Choroby zawodowe. Przepisy szczegółowe, substancje CMR.

Toksykologia: Ocena toksyczności substancji chemicznych. Toksyczność ostrych zatruć, ocena narażania. Metody ilościowe szacowania toksyczności. Struktura chemiczna substancji, a jej aktywność biologiczna.

Wypadki i I-pomoc przedlekarska: Drogi narażania. Ocena zagrożenia, zasady postępowania osób zaangażowanych w I-pomoc. Zatrucia, oparzenia chemiczne, pożar, zatrucia gazami, inne. Postępowanie z poszkodowanym do przyjazdu pomocy medycznej – opatrunki, postępowanie z osobą nieprzytomną, przywracanie oddechu, przywracanie krążenia, podawanie leków i odtrutek. Ewakuacja. I-pomoc przedlekarska a pomoc medyczna.

Środki ochrony indywidualnej: Aktualny stan prawny, normy zharmonizowane, znakowanie CE. Ochrona ciała, ochrona oczu i twarzy, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk i obuwie ochronne. Dobór materiałów i wyposażenia ochronnego w zależności od dróg narażania, natężenia i rodzaju czynnika chemicznego.

Magazynowanie produktów chemicznych: Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE. Grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów. Ochrona p-poż. i przepisy BHP.

Ekotoksykologia: Wprowadzenie do toksykologii środowiskowej. Podstawowe ekotoksykologiczne definicje i ich interpretacja pod kątem oceny ryzyka. Szacowanie ryzyka, skutki ekotoksykologiczne. Zdolność do bioakumulacji, szacowanie ryzyka identyfikacja zagrożeń.

5. Obsługa wybranych baz danych chemicznych oraz poszukiwania charakterystyki środków chemicznych – 5 h

Nazewnictwo chemiczne związków organicznych i ich bazy danych. Charakterystyka i nazewnictwo związków organicznych. Posługiwanie się bazami danych zwierających numeracje CAS.

6. Karta charakterystyki – 8 h

Prawne aspekty tworzenia i dystrybucji kart charakterystyki. Tworzenie kart charakterystyki, budowa karty w świetle najnowszych przepisów, zasady tworzenia. Odpowiedzialność i przechowywanie dokumentacji.

7. Wprowadzanie do obrotu szczególnych grup produktów – 20 h

Zasady wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych: zasady oznakowania i wprowadzania  produktów kosmetycznych do obrotu. Praktyczne aspekty zgłaszania w CPNP.

Zasady wprowadzania do obrotu produktów biobójczych: Prawo dotyczące produktów biobójczych, zasady oznakowania i wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Praktyczne aspekty rejestracji w procedurze narodowej i europejskiej.

8. Transport materiałów niebezpiecznych – 15 h

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych Umowa ADR, RID, ADN, kodeks IMDG, instrukcje IATA. Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych. Doradca DGSA i jego rola w przedsiębiorstwie. Praktyczne aspekty transportu towarów niebezpiecznych (ćwiczenia, zadania).

Kontrola transportu drogowego – procedury kontrolne Inspekcja Transportu Drogowego jako jednostka uprawniona do kontroli. Zakres kontroli. Najczęstsze błędy popełniane podczas transportu. Odpowiedzialność uczestników przewozu. Konsekwencje prawne. Procedura odwoławcza.

9. Odpady i odpady opakowaniowe – 19 h

Substancje i mieszaniny chemiczne jako odpady. Podstawy prawne obchodzenia się z odpadami.  Klasyfikacja odpadów i europejski katalog odpadów.  Obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów.  Odpady opakowaniowe po substancjach i mieszaninach chemicznych. Gazy cieplarniane, gazy zubożające warstwę ozonową. Obowiązki nakładane na wprowadzających. Wymagane opisy i zgłoszenia. Sprawozdawczość środowiskowa, KOBiZE i inne.

10. Egzamin semetralny – 2 h

Niniejszy program podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody jest zabronione.